Jdi na obsah Jdi na menu
 


unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TOkno = class(TForm)
    ukoncit: TButton;
    off: TRadioButton;
    onn: TRadioButton;
    procedure ukoncitClick(Sender: TObject);
    procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
    procedure offClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;

var
  Okno: TOkno;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TOkno.ukoncitClick(Sender: TObject);............procedura tlačítko, po kliknutí se zavře (tlačítko jsme přejmenovali na ukončit místo button
begin
close;
end;

procedure TOkno.offClick(Sender: TObject);....dali jsme výběrová tlačítka, když vyberu off, tak tlačítko konec nebude vidět, to je funkce u butona - ukoncit.visible false
begin
ukoncit.Visible:=false;
end;

procedure TOkno.RadioButton1Click(Sender: TObject);....když vyberu políčko on tak bude vidět, funkce visible true
begin
ukoncit.visible:=true;
end;

end.